Bài 2: Vận dụng lời dạy của V.I.Lênin với thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa thời sự hiện nay

10:36 27/03/2023 - lượt xem: 122

Sau khi tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận ra rằng muốn thức tỉnh nhân dân đi theo con đường cách mạng, thì trước hết phải giác ngộ cách mạng cho thanh niên; phải thức tỉnh thanh niên để thức tỉnh cả dân tộc. Người đã viết: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Từ đó, Bác đã sớm học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I.Lênin về thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo di huấn của V.I. Lênin

Năm 1925, chỉ 5 năm sau bài huấn thị của V.I.Lênin, Bác đã thành lập Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội - tổ chức cộng sản đầu tiên của những thanh niên Việt Nam yêu nước ở hải ngoại. Chỉ một năm sau khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác đã đề nghị và Trung ương Đảng quyết định thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản (nay là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) vào ngày 26-3-1931, nhằm tập hợp, giáo dục và rèn luyện những người cộng sản trẻ tuổi. 

Suốt cả quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ và Đảng ta luôn luôn chú trọng việc dìu dắt và lãnh đạo mọi hoạt động của tổ chức Đoàn lhanh niên cộng sản. Cùng với việc lựa chọn, đào tạo những cán bộ chủ chốt đầu tiên, Bác Hồ đã có nhiều bài viết, buổi giảng dạy mang tầm lý luận nhằm định hướng hoạt động và xây dựng tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản. Ngay trước lúc đi xa, trong di chúc thiêng liêng, Bác đã viết: "Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết". 

Sau khi Bác đi xa, Đảng ta luôn quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng của Bác về việc chuẩn bị lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng. Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách về công tác tập hợp giáo dục, bồi dưỡng, sử dụng thanh niên. Đảng ta luôn coi thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng. 

Trong diễn văn tại lễ kỉ niệm 90 thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Lịch sử nước ta đã từng dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ nước ta; tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ nước ta. Đảng ta đã nhiều lần xác định: Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước".

  Là tổ chức do Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ ngày thành lập đến nay Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Không chỉ anh dũng, xung phong trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam còn là lực lượng nòng cốt, luôn kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đưa đất nước vững chắc bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã làm tốt việc định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên; tổ chức các phong trào hành động cách mạng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp thanh niên, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội của thanh niên.

Giá trị thời sự từ những di huấn của V.I.Lênin với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

 Với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, coi trọng định hướng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho toàn thể thanh thiếu niên, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi địa phương, đơn vị. 

Cần coi trọng việc bồi dưỡng, đào tạo thanh niên; tin tưởng, giao phó cho họ những trọng trách và tạo điều kiện cho các hoạt động của họ. Tăng cường phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. 

Đề cao tinh thần gương mẫu, đức hy sinh, lòng nhân ái, vị tha trong bồi dưỡng nhân cách cộng sản chủ nghĩa cho mẫu hình con người mới, xứng đáng kế thừa sự nghiệp cách mạng của ông cha. 

Với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những nội dung cụ thể, sát hợp và có hiệu quả. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho toàn thể thanh niên, hướng hoạt động của họ vì những mục tiêu cao cả, tiến bộ, vì lợi ích cộng đồng, dân tộc và toàn nhân loại. 

Cần chú trọng việc xây dựng phẩm chất cách mạng, tính tiền phong gương mẫu, trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách chân chính cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. 

Hiện nay, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, trong giới trẻ nước ta cũng còn những tồn tại, hạn chế rất đáng quan tâm. Tổ chức Đoàn cần có nhiều biện pháp để kiên quyết bài trừ những tật xấu, như: Phai nhạt lý tưởng, thiếu ý thức pháp luật, chủ nghĩa cá nhân vị kỉ, tự suy thoái… trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Coi việc phục tùng tổ chức, tôn trọng pháp luật, phát huy truyền thống dân tộc, trí tuệ - nhân hậu - vị tha là những phẩm chất hàng đầu cần tôi luyện thường xuyên ở mỗi tổ chức và cá nhân lớp trẻ. Gắn bồi dưỡng thế hệ trẻ với công tác giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử dân tộc, bám sát các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước. 

Triển khai tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước cha anh”; đẩy mạnh các phong trào hành động: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Năm chuyển đổi số của Đoàn”,… phù hợp đối tượng. Chú trọng phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, khoa học - kỹ thuật, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, rèn luyện thân thể.

Với từng đoàn viên, thanh niên, luôn coi trọng tri thức, quán triệt tốt tinh thần: "Nhiệm vụ của thanh niên là học tập", chuẩn bị để trở thành lớp người làm chủ xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Thanh niên muốn trưởng thành thì phải học mọi thứ, học để làm người, học để thành công dân có ích, thành những nhân tố tích cực của xã hội mới. 

Phải học ở nhà trường, ở xã hội, ở những tấm gương cụ thể đời thường; phải thông qua việc dấn thân vào cuộc sống, qua các phong trào cách mạng mà trau dồi thêm tri thức; phải học được đức hy sinh, tinh thần vì cộng đồng, biết cho đi để nhận lại hạnh phúc. 

Cần coi việc thấm nhuần và thực hành đạo đức mới là nền tảng căn bản; nắm vững tri thức khoa học - công nghệ là mục tiêu chủ yếu; kế thừa, phát huy những giá trị tích cực của ông cha, của các thế hệ trước để lại và không ngừng sáng tạo để làm giàu thêm tri thức, truyền thống mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn cuộc sống. Luôn nêu cao tinh thần xung kích, hăng hái đi đầu trong mọi hoạt động, từ những việc làm nhỏ nhất thường ngày, qua đó rèn luyện bản lĩnh, cống hiến và trưởng thành.

Hơn một trăm năm qua, những lời dạy của V.I. Lênin với tuổi trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản như ngọn đuốc sáng soi đường, đã mở ra những hướng hoạt động rất tích cực cho lớp lớp thanh niên các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam, giúp họ tự lực vươn lên, làm chủ tri thức mới, làm chủ công cuộc xây dựng xã hội mới; cùng với nhân dân lao động đã lập nên nhiều kỳ tích đáng tự hào trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, dù thực tiễn đã có nhiều thay đổi, song những di huấn của các bậc tiền nhân mãi là hành trang thiết yếu cho tuổi trẻ Việt Nam trên con đường “lập thân, lập nghiệp”, trở thành lớp người thừa kế xứng đáng sự nghiệp cách mạng của ông cha ta.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Trung Hưng

Nguồn:https://m.baobinhduong.vn/y-nghia-tu-nhung-loi-v-i-lenin-chi-day-to-chuc-doan-thanh-nien-cong-san-nam-1920-nhiem-vu-cua-thanh-nien-la-hoc-tap-bai-2-a292916.html

Bài 1: Những định hướng lý luận và nhiệm vụ học tập xây dựng chủ nghĩa cộng sản của thanh niên

Ý nghĩa từ những lời V.I.Lênin chỉ dạy tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản năm 1920: "Nhiệm vụ của thanh niên là học tập”

Xem chi tiết
Đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1 Tháng 10/2017

Thân chào các bạn! Rất cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia chương trình này. Rất mong các bạn có mặt lúc 8h00', ngày 20/10/2017, tại DNTU để tham gia đồng hành "Giọt máu cứu người" cùng với Hội chữ thập đỏ tỉnh và bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Rất mong các bạn tiếp tục vận động các bạn bè tham gia đăng ký (hạn chót đến hết ngày 19/10/2017, Đoàn trường sẽ công bố danh sách đăng ký trên trang web) Trân trọng! Loading...

Xem chi tiết
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xuất sắc nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn - Hội năm học 2021 - 2022”

Sáng ngày 25.08.2022, Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022; triển khai chương trình năm học 2022-2023 được diễn ra tại Nhà hàng Sen Vàng với 11 Trường Đại học, Cao đẳng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đại diện đơn vị Đoàn - Hội Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có đ/c Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường và 20 đồng chí BCH Đoàn – Hội Nhà trường tham dự Hội nghị Tổng kết. Tại Hội nghị, tập thể Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xuất sắc nhận Cờ thi đua là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022. Đ/c Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (bên phải) nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu năm học 2021 - 2022. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xuất sắc nhận Cờ dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2021 - 2022. Năm nay cũng là năm thứ 02 liên tiếp Đoàn trường nhận Cờ dẫn đầu của Tỉnh Đoàn Đồng Nai, và nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn. Đ/c Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường đại diện Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (bên phải) tại buổi Hội nghị Tổng kết và nhận Cờ xuất sắc dẫn đầu. Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cũng đã xuất sắc nhận Cờ dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022, đây là quả ngọt sau sự cố gắng của cả tập thể cán bộ Hội sinh viên cũng như các bạn sinh viên DNTU. Cùng với đó 06 tập thể và 10 cá nhân là cán bộ Đoàn - Hội của DNTU cũng đã xuất sắc nhận bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, cũng như bằng khen của Tỉnh Đoàn và Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai trong năm học 2021 - 2022, cụ thể: Bằng khen Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022: 1. Đ/c Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường, UV.Ban thư ký HSV tỉnh Đồng Nai; Bằng khen Tỉnh Đoàn Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022: Tập thể: 1. BCH Đoàn Khoa Công nghệ. 2. BCH Đoàn Khoa Kinh tế Quản trị. Cá nhân: 1. Đ/c Nguyễn Duy Nam - UV.BTV Đoàn trường – Bí thư Đoàn khoa CN. 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Diệp - UV.BTV Đoàn trường – Bí thư Đoàn khoa KTQT Bằng khen Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022: Tập thể: 1. Liên chi Hội Sinh viên khoa Ngoại Ngữ 2. Liên chi Hội Sinh viên khoa Kế toán Tài chính Cá nhân: 1. Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường, UV.Ban thư ký HSV tỉnh Đồng Nai 2. Nguyễn Thành Đăng Khoa - UV.BTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Ngoại Ngữ, LCH Trưởng LC HSV Khoa Ngoại ngữ 3. Phạm Nguyễn Ngọc Linh – Phó chủ nhiệm UBKT, UV.BCH Đoàn – Hội khoa Ngoại ngữ 4. Phạm Thị Lĩnh - UV.BTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Kế toán Tài chính, LCH Trưởng LC HSV Khoa Kế toán Tài chính 5. Mã Thái Tâm - Uỷ viên BCH  Hội sinh viên Tỉnh Đồng Nai, UV.BCH Đoàn – Hội Nhà trường,  Phó bí thư Khoa Kinh tế - Quản trị Năm học 2021 - 2022 diễn ra với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động thanh niên, sinh viên cũng rất khó khăn để thực hiện. Nhưng bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và sáng tạo trong đổi mới hình thức hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến, các hoạt động, phong trào đã tiếp cận đến các bạn sinh viên và hưởng ứng nhiệt tình. Cũng trong năm học vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã có nhiều bước tiến vượt bậc, nhận được quan tâm sâu sắc từ Ban Giám hiệu Nhà trường, đạt được nhiều kết quả, tạo niềm tin vững chắc. Xin chúc mừng các tập thể và cá nhân cán bộ Đoàn - Hội Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kính chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và phát triển công tác Đoàn - Hội Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trong năm học tới gặt hái được nhiều thành công và hiệu quả hơn!   Đoàn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (đưa tin) PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Xem chi tiết
Đoàn Thanh Niên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức chương trình “Trung Thu Cho Em" năm 2022

Tết Trung thu – Tết đoàn viên là dịp mọi người quây quần bên nhau trông trăng phá cỗ. Trẻ em nô nức với những trò chơi dân gian, với múa lân, rước đèn. Thời trẻ thơ chúng ta cứ vào dịp này lại nô nức, mong chờ bố, mẹ làm tặng những chiếc lồng đèn bằng tre, bằng giấy để cùng với bạn bè nô đùa đi vòng khắp xóm làng. Thấu hiểu được phần nào những mong ước ấy, Ngày 9/9/2022, Đoàn Thanh Niên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức chương trình ”Trung Thu Cho Em” năm 2022 cho các em nhỏ mồ côi tại Mái ấm Bé Thơ (120 em), Mái ấm Thiên thần nhỏ (35 em) và Mái ấm Trinh Vương (15 em). Khi chương trình chính thức bắt đầu cũng là lúc các em nhỏ hòa trong không khí vui tươi, rộn ràng. Những chiếc đèn đủ màu sắc được phát đến tận tay các em nhỏ, khiến cho không gian càng thêm lung linh, huyền ảo. Buổi “TRUNG THU CHO EM” năm 2022 khép lại thành công trong dư âm của những tràng pháo tay và nụ cười không dứt trên môi của các em nhỏ. Nụ cười của các em chính là nguồn động lực cho Đoàn thanh niên thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình bổ ích, ý nghĩa và ấm áp. Thay mặt cho Toàn thể trẻ em mồ côi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Sinh viên, Giảng viên, nhân viên nhà trường đã giúp đỡ để cho hơn 170 trẻ mồ côi có được một mùa Trung thu ấm áp. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ từ những vòng tay nhân ái của quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Sinh viên, Giảng viên, nhân viên nhà trường. Một số hình ảnh chương trình: PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Xem chi tiết
Chương trình hiến máu nhân đạo đợt 1 năm học 2019 - 2020

Rất mong các bạn đánh giá chính xác thông tin phiếu khảo sát góp phần xây dựng đoàn TNCS Hồ Chí Minh DNTU ngày càng phát triển

Xem chi tiết
Thông báo v/v Đăng ký hiến máu tình nguyện lần 1 năm học 2020 - 2021

Thông báo: v/v Đăng ký hiến máu tình nguyện lần 1 năm học 2020 - 2021 “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. ➧ Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/11/2020- hết ngày 22/11/2020 ➧ Thời gian hiến máu: 07h00 - 10h30 ngày 24/11/2020 ➧ Địa điểm: tại Sân Cầu lông (sau Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học) Hình thức đăng ký tại Link đây: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZQ8EVyZS.../viewform... ----------> LIÊN HỆ THÔNG TIN <---------- Văn phòng Đoàn Thanh niên (gặp thầy Thai Nguyen 0984.669.768) Các bạn chia sẻ rộng rãi để toàn thể sinh viên DNTU nắm bắt tham gia.

Xem chi tiết
Đăng ký hiến máu tình nguyện lần 1 năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO: v/v Đăng ký hiến máu tình nguyện lần 1 năm học 2022 - 2023 “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. ➧ Thời gian đăng ký: Từ ngày 29/9/2022- hết ngày 26/10/2022 ➧ Thời gian hiến máu: 07h00 - 10h30 ngày 28/10/2022 ➧ Địa điểm: tại Trung tâm liên hợp thể thao 2 (Bên hông Nhà A)  Hình thức đăng ký tại đây: https://forms.gle/889wxm4NEmuQMSon8 (đăng nhập Gmail dntu.edu.vn) Link zalo hiến máu: https://zalo.me/g/sqhqga206 ----------> LIÊN HỆ THÔNG TIN <---------- VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG DNTU (gặp thầy Thiện 0867777062) Các bạn chia sẻ rộng rãi để toàn thể sinh viên DNTU nắm bắt tham gia.

Xem chi tiết
Đăng ký hiến máu tình nguyện lần 2 năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO: v/v Đăng ký hiến máu tình nguyện lần 2 năm học 2022 - 2023 “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. ➧ Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/3/2023- hết ngày 12/4/2023 ➧ Thời gian hiến máu: 07h00 - 10h30 ngày 14/4/2023 ➧ Địa điểm: tại Trung tâm liên hợp thể thao 2 (Bên hông Nhà A) Hình thức đăng ký tại đây: https://forms.gle/KKxRiDq2GXWcL9Lc6 (đăng nhập Gmail dntu.edu.vn) ----------> LIÊN HỆ THÔNG TIN <---------- VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG DNTU (gặp thầy Thiện 0867777062) Các bạn chia sẻ rộng rãi để toàn thể sinh viên DNTU nắm bắt tham gia.

Xem chi tiết
Kết quả tham gia hiến máu nhân đạo lần 1, ngày 23/8/2018

               Thân gửi các bạn Đoàn viên thanh niên DNTU. Vừa qua BCH Đoàn trường rất cảm ơn Cấp ủy, Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên và các bạn đoàn viên thanh niên DNTU lời try ân sâu sắc. những giọt máu mang ý nghĩa cao cả và tôn vinh vẽ đẹp của DNTU trong việc chăm lo cho cộng đồng. Chúng tôi hy vọng những hành động ấy sẽ được lang truyền và những giọt máu được hiến sẽ đem đến hạnh phúc cho các bệnh nhân.  BCH Đòn trường xin báo cáo kết quả hiến máu đợt 1 năm 2018 cụ thể: - Số đơn vị máu: 253 đơn vị máu. - Số người tham gia hiến: 181 tình nguyện viên. - Công tác tổ chức tốt, đảm bảo và an toàn. - Ngày công tác xã hội: 1,5 ngày đối với các bạn tham gia hiến máu; 0,5 ngày đối với các bạn trong ban tổ chức. Trân trọng! ​ Ban tổ chức hiến máu nhân đạo:

Xem chi tiết