Bài 2: Vận dụng lời dạy của V.I.Lênin với thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa thời sự hiện nay


Sau khi tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận ra rằng muốn thức tỉnh nhân dân đi theo con đường cách mạng, thì trước hết phải giác ngộ cách mạng cho thanh niên; phải thức tỉnh thanh niên để thức tỉnh cả dân tộc. Người đã viết: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Từ đó, Bác đã sớm học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I.Lênin về thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo di huấn của V.I. Lênin

Năm 1925, chỉ 5 năm sau bài huấn thị của V.I.Lênin, Bác đã thành lập Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội - tổ chức cộng sản đầu tiên của những thanh niên Việt Nam yêu nước ở hải ngoại. Chỉ một năm sau khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác đã đề nghị và Trung ương Đảng quyết định thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản (nay là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) vào ngày 26-3-1931, nhằm tập hợp, giáo dục và rèn luyện những người cộng sản trẻ tuổi. 

Suốt cả quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ và Đảng ta luôn luôn chú trọng việc dìu dắt và lãnh đạo mọi hoạt động của tổ chức Đoàn lhanh niên cộng sản. Cùng với việc lựa chọn, đào tạo những cán bộ chủ chốt đầu tiên, Bác Hồ đã có nhiều bài viết, buổi giảng dạy mang tầm lý luận nhằm định hướng hoạt động và xây dựng tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản. Ngay trước lúc đi xa, trong di chúc thiêng liêng, Bác đã viết: "Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết". 

Sau khi Bác đi xa, Đảng ta luôn quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng của Bác về việc chuẩn bị lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng. Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách về công tác tập hợp giáo dục, bồi dưỡng, sử dụng thanh niên. Đảng ta luôn coi thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng. 

Trong diễn văn tại lễ kỉ niệm 90 thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Lịch sử nước ta đã từng dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ nước ta; tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ nước ta. Đảng ta đã nhiều lần xác định: Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước".

  Là tổ chức do Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ ngày thành lập đến nay Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Không chỉ anh dũng, xung phong trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam còn là lực lượng nòng cốt, luôn kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đưa đất nước vững chắc bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã làm tốt việc định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên; tổ chức các phong trào hành động cách mạng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp thanh niên, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội của thanh niên.

Giá trị thời sự từ những di huấn của V.I.Lênin với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

 Với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, coi trọng định hướng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho toàn thể thanh thiếu niên, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi địa phương, đơn vị. 

Cần coi trọng việc bồi dưỡng, đào tạo thanh niên; tin tưởng, giao phó cho họ những trọng trách và tạo điều kiện cho các hoạt động của họ. Tăng cường phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. 

Đề cao tinh thần gương mẫu, đức hy sinh, lòng nhân ái, vị tha trong bồi dưỡng nhân cách cộng sản chủ nghĩa cho mẫu hình con người mới, xứng đáng kế thừa sự nghiệp cách mạng của ông cha. 

Với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những nội dung cụ thể, sát hợp và có hiệu quả. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho toàn thể thanh niên, hướng hoạt động của họ vì những mục tiêu cao cả, tiến bộ, vì lợi ích cộng đồng, dân tộc và toàn nhân loại. 

Cần chú trọng việc xây dựng phẩm chất cách mạng, tính tiền phong gương mẫu, trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách chân chính cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. 

Hiện nay, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, trong giới trẻ nước ta cũng còn những tồn tại, hạn chế rất đáng quan tâm. Tổ chức Đoàn cần có nhiều biện pháp để kiên quyết bài trừ những tật xấu, như: Phai nhạt lý tưởng, thiếu ý thức pháp luật, chủ nghĩa cá nhân vị kỉ, tự suy thoái… trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Coi việc phục tùng tổ chức, tôn trọng pháp luật, phát huy truyền thống dân tộc, trí tuệ - nhân hậu - vị tha là những phẩm chất hàng đầu cần tôi luyện thường xuyên ở mỗi tổ chức và cá nhân lớp trẻ. Gắn bồi dưỡng thế hệ trẻ với công tác giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử dân tộc, bám sát các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước. 

Triển khai tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước cha anh”; đẩy mạnh các phong trào hành động: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Năm chuyển đổi số của Đoàn”,… phù hợp đối tượng. Chú trọng phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, khoa học - kỹ thuật, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, rèn luyện thân thể.

Với từng đoàn viên, thanh niên, luôn coi trọng tri thức, quán triệt tốt tinh thần: "Nhiệm vụ của thanh niên là học tập", chuẩn bị để trở thành lớp người làm chủ xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Thanh niên muốn trưởng thành thì phải học mọi thứ, học để làm người, học để thành công dân có ích, thành những nhân tố tích cực của xã hội mới. 

Phải học ở nhà trường, ở xã hội, ở những tấm gương cụ thể đời thường; phải thông qua việc dấn thân vào cuộc sống, qua các phong trào cách mạng mà trau dồi thêm tri thức; phải học được đức hy sinh, tinh thần vì cộng đồng, biết cho đi để nhận lại hạnh phúc. 

Cần coi việc thấm nhuần và thực hành đạo đức mới là nền tảng căn bản; nắm vững tri thức khoa học - công nghệ là mục tiêu chủ yếu; kế thừa, phát huy những giá trị tích cực của ông cha, của các thế hệ trước để lại và không ngừng sáng tạo để làm giàu thêm tri thức, truyền thống mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn cuộc sống. Luôn nêu cao tinh thần xung kích, hăng hái đi đầu trong mọi hoạt động, từ những việc làm nhỏ nhất thường ngày, qua đó rèn luyện bản lĩnh, cống hiến và trưởng thành.

Hơn một trăm năm qua, những lời dạy của V.I. Lênin với tuổi trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản như ngọn đuốc sáng soi đường, đã mở ra những hướng hoạt động rất tích cực cho lớp lớp thanh niên các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam, giúp họ tự lực vươn lên, làm chủ tri thức mới, làm chủ công cuộc xây dựng xã hội mới; cùng với nhân dân lao động đã lập nên nhiều kỳ tích đáng tự hào trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, dù thực tiễn đã có nhiều thay đổi, song những di huấn của các bậc tiền nhân mãi là hành trang thiết yếu cho tuổi trẻ Việt Nam trên con đường “lập thân, lập nghiệp”, trở thành lớp người thừa kế xứng đáng sự nghiệp cách mạng của ông cha ta.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Trung Hưng

Nguồn:https://m.baobinhduong.vn/y-nghia-tu-nhung-loi-v-i-lenin-chi-day-to-chuc-doan-thanh-nien-cong-san-nam-1920-nhiem-vu-cua-thanh-nien-la-hoc-tap-bai-2-a292916.html

Hoạt động cộng đồng DNTU

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: tuyensinh@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram