Thư mời viết bài cho Hội thảo cấp Quốc gia với chủ đề “Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam Bộ Tiềm năng và những vấn đề đặt ra”

Các chủ đề của hội thảo chi tiết xem tại đây.