Thông báo v/v nhận chứng chỉ GDQP và GDTC Khoá 2008

 

Hiện nay nhà trường đã hoàn tất việc in chứng chỉ Giáo Dục Quốc Phòng và chứng chỉ Giáo Dục Thể Chất khoá 2008 và các Sinh viên khoá cũ tham gia học chung khoá 2008 khẩn trương lên Phòng Đào tạo nộp hình ( 2 tấm hình 3x4).
Thời gian nộp hình từ ngày 21/03/2012 đến 07/04/2012; thời gian nhận Chứng chỉ từ ngày 14/04/2012 trở về sau.