Thông báo V/v làm thẻ sinh viên

Sinh viên nào hiện chưa có thẻ sinh viên đề nghị liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện đăng ký làm bổ sung (khi đi mang theo 1 tấm  ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng,  năm sinh , mã số sinh viên, CMND phô tô).

 

Xin trân trọng thông báo!