Thông báo việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại DNTU