Thông báo về việc xin gia hạn thời gian học tập

Căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai,

 Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã hết thời gian của khóa học nhưng chưa hoàn thành điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2018 như sau:

- Sinh viên liên hệ Bộ phận Một cửa (Phòng Đào tạo - Khảo thí) để được làm thủ tục gia hạn thời gian học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2018;

- Sinh viên chủ động việc thực hiện đăng ký học và hoàn thành các điều kiện theo quy định của Nhà trường để được công nhận tốt nghiệp trong năm 2019;

- Sau ngày 31/12/2018, Nhà trường sẽ ban hành Quyết định buộc thôi học đối với các trường hợp đã hết thời hạn của khóa học nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp và không làm thủ tục xin gia hạn thời gian học.

Phòng Đào tạo & Khảo thí