Thông báo về việc mở lớp học Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm học 2018-2019