Thông báo về việc hỗ trợ học phí cho sinh viên học kỳ 3 năm học 2018 - 2019