Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2018-2019