Thông báo về việc đóng bổ sung bảo hiểm y tế năm 2017 (đối với sinh viên khóa 2016)