Thông báo về việc bảo trì website

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xin thông báo.

Hệ thống website nội bộ của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (sv.dntu.edu.vn) hiện đang bảo trì (không thể đăng nhập)

Thời gian bảo trì dự kiến đến hết ngày 18/3/2020.

Trân trọng!