Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 07/2017

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 07/2017 như sau: