Thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 07/2017 như sau: