Thông báo: thư mời viết bài hội thảo khoa học "Vận dụng tư tưởng của Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"