Thông báo thời gian nghỉ thêm phòng chống dịch Corona