Thông báo tham gia cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020"

Nội dung và quy định bài dự thi xem tại đây.

Phiếu đăng ký thông tin dự thi tải tại đây.