Thông báo tạm ngưng và bảo trì website Phòng Đào tạo

Vì lý do bảo trì hệ thống, Ban CNTT sẽ tạm ngưng website http://daotao.dntu.edu.vn

Thời gian bắt đầu tạm ngưng để bảo trì từ 15h ngày 16/5/2017. 

Thời gian hoàn thành bảo trì Ban CNTT sẽ có thông báo sau.

 

 

Trần Quốc Vương (Ban Công nghệ Thông tin)