Thông báo nhận hình tốt nghiệp

Hiện nay trường đã có hình tốt nghiệp của sinh viên khóa 2008 - 2011, các bạn sinh viên đến phòng Công tác Chính trị - Quản lý sinh viên để nhận hình.