Ngày hội Tuyển dụng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc (JOB FAIR 2018)

Thông tin đăng ký tại:  https://tinyurl.com/kjobfair2018