Kế hoạch tổ chức cuộc thi thực hiện video clip "Tiếng nói sinh viên Đồng Nai"

Kế hoạch tổ chức cuộc thi thực hiện video clip "Tiếng nói sinh viên Đồng Nai"

Chi tiết kế hoạch: xem tại đây