Kế hoạch thiết kế logo Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Kế hoạch thiết kế logo Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết kế hoạch: xem tại đây