Danh sách điểm thi tin A, B ngày 5/5/2013

Nội dung chi tiết xem file đính kèm: file diem.xls