Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai với chiến lược thu hút học sinh mùa tuyển sinh năm 2018 - Gắn kết, trao đổi và tuyển dụng