Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai – Hành trình chuyển đổi số