Tổng kết hoạt động đoàn sinh viên Đại học Chiang Mai Rajabhat (Thái Lan) tại DNTU