Tổng hợp một số khoảng khắc tại DNTU Students By Night (nguồn: Odin team)