Tổng hợp một số hoạt động của sinh viên DNTU năm 2019