Tập thể DNTU hiến máu tình nguyện lần 2 2019 - 2020