Sinh viên năm I tham quan kiến tập ngay từ học kỳ đầu tiên