Sinh viên DNTU tham dự khóa học ngoại ngữ ngắn hạn tại Philippines 2017