Những chuyến đi hợp tác quốc tế...dntu đã thực hiện.