Khoa Khoa học Sức khỏe tổ chức hội thảo Hóa học Xanh và Hội thảo Phương pháp giảng dạy