Hội nghị hợp tác đào tạo giữa 5 Trường Đại học: DNTU, HUMG, HVU,UDA,TDMU