Hoạt động tiêu biểu của DNTU về việc giới thiệu 100% sinh viên thực tập