Hoạt động ngoại khóa trong chương trình học Kỹ năng mềm tại DNTU