Giới thiệu về ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ kỹ thuật hóa học tại dntu