Đoàn sinh viên NIMS - Nhật Bản tìm hiểu và giao lưu tại DNTU