Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả hoạt động cố vấn học tập

Nhằm phát huy tối đa khả năng học tập, nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Ngày 8/11, hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả hoạt động cố vấn học tập năm học 2012 - 2013 đã được tổ chức trọng thể tại giảng đường 1 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai với sự tham dự đông đảo của các giảng viên trong trường.

Xem chi tiết
Lễ khai giảng khóa 16 Đại học PCCC – CNCH hệ vừa làm vừa học, niên khóa 2012 - 2017

Ngày 6/11, trường Đại học PCCC liên kết với trường Đại học Công nghệ Đồng Nai long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa TC16 hệ vừa làm vừa học tại giảng đường 1 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đến dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Võ Văn Sáng – Giám đốc Sở Cảnh sát PC & CC tỉnh Đồng Nai, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Băng – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PC & CC TP. HCM.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xây dựng hoàn thành Trung tâm Thực hành – Công nghệ

Trung t&acirc;m thực h&agrave;nh &ndash; C&ocirc;ng nghệ sau gần 9 th&aacute;ng thi c&ocirc;ng &nbsp;x&acirc;y dựng với diện t&iacute;ch 05 tầng tổng diện t&iacute;ch sử dụng&nbsp; 4500m<sup>2 </sup>&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&ecirc;n tới 32 tỷ đồng

Xem chi tiết
Sinh viên khoa ngoại ngữ từng bừng trong lễ hội Halloween

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh vi&ecirc;n khoa ngoại ngữ c&oacute; m&ocirc;i trường vui chơi giải tr&iacute;, giao tiếp bằng tiếng Anh v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m sự gắn kết với giảng vi&ecirc;n c&ugrave;ng trải nghiệm c&aacute;c nền văn h&oacute;a kh&aacute;c nhau. H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tưng bừng của rất nhiều party Halloween đang diễn ra ở nhiều nơi, lễ hội Halloween 2012 của sinh vi&ecirc;n khoa Ngoại ngữ trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; được tổ chức tối&nbsp; ng&agrave;y 31/10 tại s&acirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai.&nbsp;

Xem chi tiết
Hội thảo Labview và các ứng dụng trong đo lường xử lý, tín hiệu và điều khiển

Labview l&agrave; c&ocirc;ng cụ phần mềm h&agrave;ng đầu trong việc ph&aacute;t triển c&aacute;c ứng dụng kiểm tra, ph&eacute;p đo v&agrave; điều khiển. Kể từ khi ra đời năm 1986, c&aacute;c kỹ sư v&agrave; nh&agrave; khoa học tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới đ&atilde; tin cậy v&agrave;o Labview nhờ chất lượng ng&agrave;y c&agrave;ng cao, hiệu quả sản xuất lớn hơn.

Xem chi tiết
Sinh viên ngành Công nghệ Môi trường tham quan thực tế nhà máy xử lý nước thải tại công ty Sonadezi

&nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 24/10 vừa qua, gần 40 sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ M&ocirc;i trường trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; c&oacute; chuyến tham quan thực tế tại nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải thuộc tổng c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển Sonadezi

Xem chi tiết
Lễ củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Trong những năm qua, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Đồng Nai phong tr&agrave;o to&agrave;n d&acirc;n bảo vệ an ninh Tổ Quốc đ&atilde; được c&aacute;c cấp Đảng ủy, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quan t&acirc;m, chỉ đạo thực hiện.

Xem chi tiết
Lễ bế giảng lớp nghiệp vụ sư phạm

&nbsp;Ng&agrave;y&nbsp;20&nbsp;th&aacute;ng&nbsp;10&nbsp;vừa qua, Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai&nbsp;đ&atilde; tổ chức lễ bế giảng lớp nghiệp vụ sư phạm tại giảng đường 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2012

&nbsp;H&ograve;a chung với kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm ng&agrave;y Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều ng&agrave;y 20/10 tại giảng đường 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai C&ocirc;ng đo&agrave;n trường đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức Lễ kỷ niệm &nbsp;82 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Hội li&ecirc;n hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2012.

Xem chi tiết
Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

&nbsp;S&aacute;ng 10/10/2012, tại Trung t&acirc;m hội nghị v&agrave; tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Xem chi tiết
Khoa Công nghệ Hóa - Thực phẩm tổ chức hội thảo cho sinh viên

&nbsp;Để n&acirc;ng cao khả năng nhận thức thực tế cho sinh vi&ecirc;n khoa C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a - Thực phẩm v&agrave; nhằm kết nối giữa doanh nghiệp với nh&agrave; trường, ng&agrave;y 10/8 vừa qua &nbsp;khoa C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a - Thực phẩm phối hợp với c&ocirc;ng ty Yakult tổ chức hội thảo với chuy&ecirc;n đề Probootic v&agrave; sức khỏe cho sinh vi&ecirc;n.

Xem chi tiết
Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012

Thực hiện C&ocirc;ng văn số: 4331 CV/TĐ, ng&agrave;y 27/8/2012 của tỉnh Đo&agrave;n Đồng Nai về việc tổ chức lớp tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến ph&aacute;p luật năm 2012.

Xem chi tiết
Nhà Thực hành sinh viên dự kiến hoàn thành vào tháng 10

Nh&agrave; thực h&agrave;nh được tiến h&agrave;nh x&acirc;y dựng từ th&aacute;ng 2 năm 2012, với diện t&iacute;ch 05 tầng tổng diện t&iacute;ch sử dụng&nbsp; 4500m<sup>2 </sup>số tiền dự to&aacute;n đầu tư l&ecirc;n tới 32 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Quốc hội về trường khảo sát thực tế

Ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 9, đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t Uỷ ban Văn h&oacute;a Gi&aacute;o dục Thanh thiếu ni&ecirc;n Quốc hội do Đ/c L&ecirc; Văn Học, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTTN, Trưởng đo&agrave;n, đ&atilde; về l&agrave;m việc với trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai về <strong>&ldquo;<i >Việc thực hiện Nghị quyết số 35/2009/QH12 v&agrave; Nghị quyết số 50/2010/QH12 của Quốc hội về c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến Gi&aacute;o dục Đại học</i>&rdquo;</strong>.

Xem chi tiết
Sinh viên khóa mới chính thức học quân sự

Học qu&acirc;n sự l&agrave; một trong những học phần m&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n phải ho&agrave;n th&agrave;nh ở trường, để đảm bảo cho sinh vi&ecirc;n đủ điều kiện ra trường theo đ&uacute;ng quy định của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo ng&agrave;y 8/9 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; tố chức đ&agrave;o tạo chương tr&igrave;nh Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng cho sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a mới.

Xem chi tiết
Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm tham quan Công ty Yakult

&nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 20/8, gần 100 sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm trường Đại học C&ocirc;ng nghệ đ&atilde; c&oacute; chuyến tham quan c&ocirc;ng ty Yakult Honsha l&agrave; c&ocirc;ng ty ti&ecirc;n phong trong lĩnh vực probiotics v&agrave; l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu ở Nhật Bản, Yakult Việt Nam được th&agrave;nh lập v&agrave;o ng&agrave;y 26/06/2006 v&agrave; bắt đầu kinh doanh v&agrave;o th&aacute;ng 08 năm 2007

Xem chi tiết
Giáo dục định hướng cho sinh viên khóa mới

Nhằm thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật nh&agrave; nước, nội quy trường học, ng&agrave;y 4/9 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; bắt đầu triển khai kế hoạch sinh hoạt đầu kh&oacute;a cho sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a mới

Xem chi tiết
Triển khai công tác đầu năm học

Thực hiện kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2012-2013 của trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai, ng&agrave;y 3/09 tại giảng đường 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; tổ chức họp mặt to&agrave;n thể CBCNV trong trường để triển khai&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2012 - 2013.

Xem chi tiết