CBCNV, giảng viên, sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tình nguyện “Hiến máu nhân đạo”

Ngày 6/5, Ban chấp hành Đoàn trường, Phòng Thanh tra và QLHSSV trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai  tổ chức buổi “Hiến máu nhân đạo” trong toàn trường.

Xem chi tiết
Liên kết cùng tập đoàn ANCO

Ngày 24 tháng 04 năm 2013 th&acirc;̀y Bùi Quang Xu&acirc;n - Phó Hi&ecirc;̣u trưởng, th&acirc;̀y Vũ Vi Minh Qu&acirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n phòng Quan h&ecirc;̣ Doanh Nghi&ecirc;̣p trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đã có bu&ocirc;̉i làm vi&ecirc;̣c tại <strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Dinh Dưỡng N&ocirc;ng Nghiệp Quốc Tế (gọi tắt l&agrave; ANCO)</strong> tại KCN S&ocirc;ng M&acirc;y.

Xem chi tiết
Trường Đại học Bulacan – Philippine tới thăm và trao đổi hợp tác với trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;y 25/04/2013 đo&agrave;n đại biểu trường&nbsp; Đại học Bulacan (Philippine) đ&atilde; đến thăm v&agrave; l&agrave;m việc tại trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai (DNTU). Đo&agrave;n kh&aacute;ch gồm c&oacute; 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n, bao gồm 05 Hiệu ph&oacute;, c&aacute;c trưởng ph&oacute; c&aacute;c Khoa v&agrave; một số Giảng vi&ecirc;n cao cấp của Trường Bulacan, &ocirc;ng TS. Cecilia l&agrave;m trưởng đo&agrave;n.&nbsp;

Xem chi tiết
Chung kết giải bóng đá mini nữ khoa Thực Phẩm – Môi Trường – Điều Dưỡng mở rộng năm 2013

V&ograve;ng chung kết &ldquo;Giải B&oacute;ng Đ&aacute; Mini nữ Khoa Thực Phẩm &ndash; M&ocirc;i Trường &ndash; Điều Dưỡng mở rộng năm 2013&rdquo; trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; ch&iacute;nh thức thi đấu v&agrave;o chiều ng&agrave;y 18 &ndash; 04 vừa qua, tại s&acirc;n vận động của trường.

Xem chi tiết
Báo cáo bảo vệ chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô trình độ Đại học tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;y 18/4, tại ph&ograve;ng họp 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; tổ chức buổi b&aacute;o c&aacute;o bảo vệ chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ kỹ thuật &Ocirc; t&ocirc; tr&igrave;nh độ Đại học

Xem chi tiết
Giới thiệu ngành Công nghệ Môi trường tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ M&ocirc;i trường được đ&agrave;o tạo với phương ch&acirc;m &ldquo;Tạo ra v&agrave; huấn luyện đội ngũ kỹ sư, c&aacute;n bộ kỹ thuật c&oacute; tr&igrave;nh độ đại học với kiến thức v&agrave; kỹ năng th&ocirc;ng thạo c&aacute;c giải ph&aacute;p xử l&yacute; v&agrave; quản l&yacute; m&ocirc;i trường&rdquo;.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tới thăm và làm việc tại công ty may Bình Minh

S&aacute;ng nay ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 4 vừa qua, trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai c&oacute; chuyến đi thực tế tại khu c&ocirc;ng nghiệp huyện Trảng Bom. Tại c&ocirc;ng ty cổ phần may B&igrave;nh Minh, nh&agrave; trường đ&atilde; được l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty đ&oacute;n tiếp nhiệt t&igrave;nh.

Xem chi tiết
Thực hiện chiến lược "nhà trường đồng hành cùng doanh nghiệp"

Đẩy mạnh hợp t&aacute;c giữa cơ sở gi&aacute;o dục đại học với tổ chức nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; với c&aacute;c doanh nghiệp, trường Đại Học C&ocirc;ng Nghệ Đồng Nai triển khai chương tr&igrave;nh&ldquo;Nh&agrave; trường đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng doanh nghiệp&rdquo; nhằm đẩy mạnh hợp t&aacute;c giữa nh&agrave; trường v&agrave; doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Doanh nghiệp cùng tham gia giảng dạy tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;y 11/04 vừa qua, Cty Anh Văn Việt &Uacute;c đ&atilde; đến &nbsp;tham quan v&agrave; l&agrave;m việc với Trường Đại Học C&ocirc;ng Nghệ Đồng Nai.Tại buổi l&agrave;m việc thầy B&ugrave;i Quang Xu&acirc;n, Ph&oacute; hiệu trưởng giới thiệu những n&eacute;t chung về nh&agrave; trường.

Xem chi tiết
Giới thiệu ngành Công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ thực phẩm đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ kỹ thuật c&oacute; tr&igrave;nh độ đại học c&oacute; kiến thức v&agrave; kỹ năng về bảo quản chế biến thực phẩm; c&oacute; th&aacute;i độ lao động nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; c&oacute; đạo đức nghề nghiệp, c&oacute; sức khỏe

Xem chi tiết
Giới thiệu ngành Điều dưỡng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;nh Điều dưỡng &ndash; trường ĐH C&ocirc;ng Nghệ Đồng Nai đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ y tế ở tr&igrave;nh độ cao đẳng c&oacute; phẩm chất ch&iacute;nh trị, đạo đức, c&oacute; kỹ năng giao tiếp tốt v&agrave; sức khoẻ tốt; c&oacute; kiến thức khoa học cơ bản vững

Xem chi tiết
4 trường THPT tới thăm và tìm hiểu về tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2013 tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

S&aacute;ng 7/4 vừa qua, trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai vui mừng tiếp đ&oacute;n hơn 600 em học sinh của 4 trường THPT Định Qu&aacute;n, trường THPT Thanh B&igrave;nh, trường THPT Dầu Gi&acirc;y, trường THPT Đo&agrave;n Kết&nbsp; đến thăm quan v&agrave; t&igrave;m hiểu về th&ocirc;ng tin tuyển sinh, cơ sở vật chất đ&agrave;o tạo của trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai.

Xem chi tiết
Họp giao ban đầu tháng 4 và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng, khoa.

S&aacute;ng ng&agrave;y 1/4/2013, Ban l&atilde;nh đạo trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; tổ chức họp Giao ban đầu th&aacute;ng 4 tại ph&ograve;ng họp 1. Th&agrave;nh phần tham dự gồm c&oacute;: Tiến sĩ Phan Ngọc Sơn CTHĐQT, Hiệu trưởng nh&agrave; trường chủ tr&igrave; cuộc họp, c&ugrave;ng Ban l&atilde;nh đạo v&agrave; trưởng, ph&oacute; c&aacute;c đợn vị trong trường.

Xem chi tiết
Gần 2000 học sinh các trường THPT tới thăm và tìm hiểu về tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2013 tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;y 30 v&agrave; 31/3 vừa qua, gần 2000 học sinh đến từ c&aacute;c trường THPT Văn Hiến, THPT T&ocirc;n Đức Thắng, THPT Ng&ocirc; Sĩ Li&ecirc;n, THPT Hồng B&agrave;ng&hellip; đ&atilde; trực tiếp đến tham quan quan v&agrave; t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin tuyển sinh 2013, cơ sở vật chất đ&agrave;o tạo của Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai.

Xem chi tiết
Chương trình liên kết đưa sinh viên thực tập tại công ty Vedan

Nằm trong kế hoạch chương tr&igrave;nh li&ecirc;n kết đưa sinh vi&ecirc;n thực tập tại c&aacute;c doanh nghiệp. Ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 3 vừa qua, ThS. B&ugrave;i Quang Xu&acirc;n Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường, thầy Vũ Vi Minh Qu&acirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng QHDN, trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với Ban Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Vedan.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tư vấn tuyển sinh tại huyện Định Quán và huyện Tân Phú

Từ ng&agrave;y 18/03 đến ng&agrave;y 25/03 vừa qua, đo&agrave;n tuyển sinh trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai do ThS. Trần Thanh Đại Ph&oacute; trưởng khoa C&ocirc;ng nghệ l&agrave;m trưởng đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; trong khoa v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của trường đ&atilde; đến tư vấn tuyển sinh tại 10 trường THPT thuộc huyện Định Qu&aacute;n v&agrave; huyện T&acirc;n Ph&uacute; tỉnh Đồng Nai.

Xem chi tiết
3 trường THPT tới thăm và tìm hiểu về tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2013 tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;y 24 v&agrave; 25/3 vừa qua, trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai vui mừng tiếp đ&oacute;n hơn 600 em học sinh của 3 trường THPT&nbsp; đến thăm quan v&agrave; t&igrave;m hiểu về th&ocirc;ng tin tuyển sinh của trường năm 2013.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “An ninh lương thực – Những vấn đề đối với quản trị công nghiệp thực phẩm”

Ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 3 vừa qua, đo&agrave;n giảng vi&ecirc;n khoa C&ocirc;ng nghệ (khối H&oacute;a &ndash; Thực phẩm &ndash; M&ocirc;i trường) trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; tham gia buổi hội thảo do VAFoST tổ chức tại Trung t&acirc;m hội nghị Ph&uacute; Mỹ Hưng, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh

Xem chi tiết