Hội thi cắm hoa chào mừng ngày 20/11 khoa Công nghệ

Ngày 16/11 đại diện công ty sữa Đồng Nai và công ty Lothmiilk đã đến trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tặng bó hoa tươi thắm chức mừng lễ khai giảng của trường sắp tới, đồng thời trong chuyến thăm chúc mừng này hai công ty muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà trường.

Xem chi tiết
Công ty sữa Đồng Nai và công ty Lothmiilk đến chúc mừng lễ khai giảng trường

Ngày 16/11 đại diện công ty sữa Đồng Nai và công ty Lothmiilk đã đến trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tặng bó hoa tươi thắm chức mừng lễ khai giảng của trường sắp tới, đồng thời trong chuyến thăm chúc mừng này hai công ty muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà trường.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xây dựng hệ thống vòi phun nước

C&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng hệ thống v&ograve;i phun nước được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng từ ng&agrave;y 17/10/2012, được x&acirc;y dựng với tổng diện t&iacute;ch 180m<sup>2&nbsp; </sup>ngay giữa s&acirc;n trường, với tổng kinh ph&iacute; thực hiện dự to&aacute;n đầu tư hơn 1 tỷ đồng

Xem chi tiết
Giải bóng đá Mini mở rộng khối Thực phẩm – Môi trường lần thứ I

Thực hiện kế&nbsp;hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;Đo&agrave;n - phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n năm 2012 v&agrave; ch&agrave;o mừng kỷ niệm &nbsp;ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20 &ndash; 11, đồng thời để động vi&ecirc;n kh&iacute;ch lệ phong tr&agrave;o tập luyện TDTT của CBCNV, giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai. Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n khoa C&ocirc;ng Nghệ (CNTP-MT) đ&atilde; tổ chức&nbsp;<b><i>&ldquo;Giải b&oacute;ng đ&aacute; Mini mở rộng khối Thực phẩm - M&ocirc;i trường lần thứ I&rdquo;&nbsp;</i></b><i>&nbsp;</i>diễn ra từ ng&agrave;y 21-10 tới ng&agrave;y 8-11-2012

Xem chi tiết
Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả hoạt động cố vấn học tập

Nhằm ph&aacute;t huy tối đa khả năng học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho sinh vi&ecirc;n. Ng&agrave;y 8/11, hội thảo khoa học n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động cố vấn học tập năm học 2012 - 2013 đ&atilde; được tổ chức trọng thể tại giảng đường 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai với sự tham dự đ&ocirc;ng đảo của c&aacute;c giảng vi&ecirc;n trong trường.

Xem chi tiết
Lễ khai giảng khóa 16 Đại học PCCC – CNCH hệ vừa làm vừa học, niên khóa 2012 - 2017

Ng&agrave;y 6/11, trường Đại học PCCC li&ecirc;n kết với trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai long trọng tổ chức lễ khai giảng kh&oacute;a TC16 hệ vừa l&agrave;m vừa học tại giảng đường 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai. Đến dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Đại t&aacute; V&otilde; Văn S&aacute;ng &ndash; Gi&aacute;m đốc Sở Cảnh s&aacute;t PC &amp; CC tỉnh Đồng Nai, đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Nguyễn Văn Băng &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Cảnh s&aacute;t PC &amp; CC TP. HCM.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xây dựng hoàn thành Trung tâm Thực hành – Công nghệ

Trung t&acirc;m thực h&agrave;nh &ndash; C&ocirc;ng nghệ sau gần 9 th&aacute;ng thi c&ocirc;ng &nbsp;x&acirc;y dựng với diện t&iacute;ch 05 tầng tổng diện t&iacute;ch sử dụng&nbsp; 4500m<sup>2 </sup>&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&ecirc;n tới 32 tỷ đồng

Xem chi tiết
Sinh viên khoa ngoại ngữ từng bừng trong lễ hội Halloween

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh vi&ecirc;n khoa ngoại ngữ c&oacute; m&ocirc;i trường vui chơi giải tr&iacute;, giao tiếp bằng tiếng Anh v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m sự gắn kết với giảng vi&ecirc;n c&ugrave;ng trải nghiệm c&aacute;c nền văn h&oacute;a kh&aacute;c nhau. H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tưng bừng của rất nhiều party Halloween đang diễn ra ở nhiều nơi, lễ hội Halloween 2012 của sinh vi&ecirc;n khoa Ngoại ngữ trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; được tổ chức tối&nbsp; ng&agrave;y 31/10 tại s&acirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai.&nbsp;

Xem chi tiết
Hội thảo Labview và các ứng dụng trong đo lường xử lý, tín hiệu và điều khiển

Labview l&agrave; c&ocirc;ng cụ phần mềm h&agrave;ng đầu trong việc ph&aacute;t triển c&aacute;c ứng dụng kiểm tra, ph&eacute;p đo v&agrave; điều khiển. Kể từ khi ra đời năm 1986, c&aacute;c kỹ sư v&agrave; nh&agrave; khoa học tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới đ&atilde; tin cậy v&agrave;o Labview nhờ chất lượng ng&agrave;y c&agrave;ng cao, hiệu quả sản xuất lớn hơn.

Xem chi tiết
Sinh viên ngành Công nghệ Môi trường tham quan thực tế nhà máy xử lý nước thải tại công ty Sonadezi

&nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 24/10 vừa qua, gần 40 sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ M&ocirc;i trường trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; c&oacute; chuyến tham quan thực tế tại nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải thuộc tổng c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển Sonadezi

Xem chi tiết
Lễ củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Trong những năm qua, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Đồng Nai phong tr&agrave;o to&agrave;n d&acirc;n bảo vệ an ninh Tổ Quốc đ&atilde; được c&aacute;c cấp Đảng ủy, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quan t&acirc;m, chỉ đạo thực hiện.

Xem chi tiết
Lễ bế giảng lớp nghiệp vụ sư phạm

&nbsp;Ng&agrave;y&nbsp;20&nbsp;th&aacute;ng&nbsp;10&nbsp;vừa qua, Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai&nbsp;đ&atilde; tổ chức lễ bế giảng lớp nghiệp vụ sư phạm tại giảng đường 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2012

&nbsp;H&ograve;a chung với kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm ng&agrave;y Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều ng&agrave;y 20/10 tại giảng đường 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai C&ocirc;ng đo&agrave;n trường đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức Lễ kỷ niệm &nbsp;82 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Hội li&ecirc;n hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2012.

Xem chi tiết
Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

&nbsp;S&aacute;ng 10/10/2012, tại Trung t&acirc;m hội nghị v&agrave; tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Xem chi tiết
Khoa Công nghệ Hóa - Thực phẩm tổ chức hội thảo cho sinh viên

&nbsp;Để n&acirc;ng cao khả năng nhận thức thực tế cho sinh vi&ecirc;n khoa C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a - Thực phẩm v&agrave; nhằm kết nối giữa doanh nghiệp với nh&agrave; trường, ng&agrave;y 10/8 vừa qua &nbsp;khoa C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a - Thực phẩm phối hợp với c&ocirc;ng ty Yakult tổ chức hội thảo với chuy&ecirc;n đề Probootic v&agrave; sức khỏe cho sinh vi&ecirc;n.

Xem chi tiết
Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012

Thực hiện C&ocirc;ng văn số: 4331 CV/TĐ, ng&agrave;y 27/8/2012 của tỉnh Đo&agrave;n Đồng Nai về việc tổ chức lớp tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến ph&aacute;p luật năm 2012.

Xem chi tiết
Nhà Thực hành sinh viên dự kiến hoàn thành vào tháng 10

Nh&agrave; thực h&agrave;nh được tiến h&agrave;nh x&acirc;y dựng từ th&aacute;ng 2 năm 2012, với diện t&iacute;ch 05 tầng tổng diện t&iacute;ch sử dụng&nbsp; 4500m<sup>2 </sup>số tiền dự to&aacute;n đầu tư l&ecirc;n tới 32 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Quốc hội về trường khảo sát thực tế

Ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 9, đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t Uỷ ban Văn h&oacute;a Gi&aacute;o dục Thanh thiếu ni&ecirc;n Quốc hội do Đ/c L&ecirc; Văn Học, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTTN, Trưởng đo&agrave;n, đ&atilde; về l&agrave;m việc với trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai về <strong>&ldquo;<i >Việc thực hiện Nghị quyết số 35/2009/QH12 v&agrave; Nghị quyết số 50/2010/QH12 của Quốc hội về c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến Gi&aacute;o dục Đại học</i>&rdquo;</strong>.

Xem chi tiết