Lễ củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc đã được các cấp Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Xem chi tiết
Lễ bế giảng lớp nghiệp vụ sư phạm

 Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức lễ bế giảng lớp nghiệp vụ sư phạm tại giảng đường 1 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2012

 Hòa chung với không khí sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều ngày 20/10 tại giảng đường 1 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Công đoàn trường đã tiến hành tổ chức Lễ kỷ niệm  82 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2012.

Xem chi tiết
Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

 Sáng 10/10/2012, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Xem chi tiết
Khoa Công nghệ Hóa - Thực phẩm tổ chức hội thảo cho sinh viên

 Để nâng cao khả năng nhận thức thực tế cho sinh viên khoa Công nghệ Hóa - Thực phẩm và nhằm kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, ngày 10/8 vừa qua  khoa Công nghệ Hóa - Thực phẩm phối hợp với công ty Yakult tổ chức hội thảo với chuyên đề Probootic và sức khỏe cho sinh viên.

Xem chi tiết
Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012

Thực hiện Công văn số: 4331 CV/TĐ, ngày 27/8/2012 của tỉnh Đoàn Đồng Nai về việc tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012.

Xem chi tiết
Nhà Thực hành sinh viên dự kiến hoàn thành vào tháng 10

Nh&agrave; thực h&agrave;nh được tiến h&agrave;nh x&acirc;y dựng từ th&aacute;ng 2 năm 2012, với diện t&iacute;ch 05 tầng tổng diện t&iacute;ch sử dụng&nbsp; 4500m<sup>2 </sup>số tiền dự to&aacute;n đầu tư l&ecirc;n tới 32 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Quốc hội về trường khảo sát thực tế

Ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 9, đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t Uỷ ban Văn h&oacute;a Gi&aacute;o dục Thanh thiếu ni&ecirc;n Quốc hội do Đ/c L&ecirc; Văn Học, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTTN, Trưởng đo&agrave;n, đ&atilde; về l&agrave;m việc với trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai về <strong>&ldquo;<i >Việc thực hiện Nghị quyết số 35/2009/QH12 v&agrave; Nghị quyết số 50/2010/QH12 của Quốc hội về c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến Gi&aacute;o dục Đại học</i>&rdquo;</strong>.

Xem chi tiết
Sinh viên khóa mới chính thức học quân sự

Học qu&acirc;n sự l&agrave; một trong những học phần m&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n phải ho&agrave;n th&agrave;nh ở trường, để đảm bảo cho sinh vi&ecirc;n đủ điều kiện ra trường theo đ&uacute;ng quy định của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo ng&agrave;y 8/9 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; tố chức đ&agrave;o tạo chương tr&igrave;nh Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng cho sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a mới.

Xem chi tiết
Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm tham quan Công ty Yakult

&nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 20/8, gần 100 sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm trường Đại học C&ocirc;ng nghệ đ&atilde; c&oacute; chuyến tham quan c&ocirc;ng ty Yakult Honsha l&agrave; c&ocirc;ng ty ti&ecirc;n phong trong lĩnh vực probiotics v&agrave; l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu ở Nhật Bản, Yakult Việt Nam được th&agrave;nh lập v&agrave;o ng&agrave;y 26/06/2006 v&agrave; bắt đầu kinh doanh v&agrave;o th&aacute;ng 08 năm 2007

Xem chi tiết
Giáo dục định hướng cho sinh viên khóa mới

Nhằm thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị - tư tưởng, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật nh&agrave; nước, nội quy trường học, ng&agrave;y 4/9 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; bắt đầu triển khai kế hoạch sinh hoạt đầu kh&oacute;a cho sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a mới

Xem chi tiết
Triển khai công tác đầu năm học

Thực hiện kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2012-2013 của trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai, ng&agrave;y 3/09 tại giảng đường 1 trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; tổ chức họp mặt to&agrave;n thể CBCNV trong trường để triển khai&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2012 - 2013.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai chính thức được đào tạo Cao đẳng nghề và Cao đẳng ngành Điều dưỡng hệ chính quy

Sau khi xem xét hồ sơ mở ngành của trường, Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh - xã hội và Bộ  Giáo dục & Đào tạo đã về trường kiểm tra cơ sở vật chất của trường, thấy trường đủ điều kiện để mở ngành nên chính thức cấp giấy chứng nhận cho phép trường đào tạo 1 số ngành nghề Các quyết định cụ thể: 1. Đào tạo nghề Ngày 24/8/2012, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã được Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương bình và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 36/2012/CNĐKHĐ-TCDN ngày 24/8/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề 2. Liên thông từ trình độ Trung cấp nghề lên trình độ Cao đẳng, từ trình độ Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học theo Quyết định số 3275/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 3. Đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng chính quy Ngày 23/8/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3276/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đào tạo hệ chính quy trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng.

Xem chi tiết
Sinh viên khoa công nghệ Môi trường tham quan nhà máy nước Thủ Đức

Dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y nước Thủ Đức được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n diện t&iacute;ch gồm 0,7ha tại H&oacute;a An, tỉnh Đồng Nai để x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thu v&agrave; trạm bơm nước th&ocirc;; 7ha tại Linh Trung, Thủ Đức x&acirc;y dựng khu xử l&yacute; nước v&agrave; h&agrave;nh lang tuyến ống d&agrave;i gần 26km từ Thủ Đức về đến cầu B&agrave; Chi&ecirc;m, huyện Nh&agrave; B&egrave; với tổng kinh ph&iacute; x&acirc;y dựng hơn 1.700 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Tân sinh viên rộn ràng ngày nhập học

S&aacute;ng ng&agrave;y 20/8, h&agrave;ng ng&agrave;n &nbsp;sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển kỳ thi Đại học, Cao đằng năm 2012 v&agrave;o Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; bắt đầu &nbsp;đến trường l&agrave;m thủ tục nhập học.

Xem chi tiết
Tổng cục dạy nghề về kiểm tra điều kiện mở ngành đào tạo bậc Cao đẳng nghề tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;y 14/8 Đo&agrave;n thẩm định mở nghề của Tổng cục dạy nghề &nbsp;đến kiểm tra điều kiện mở 5 ng&agrave;nh bậc Cao đẳng nghề (C&ocirc;ng nghệ chế biến Thực phẩm, C&ocirc;ng nghệ &Ocirc; t&ocirc;, C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin, C&ocirc;ng nghệ kỹ thuật Điện tử, Kế to&aacute;n) của trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tiếp đón vụ trưởng Bộ GD & ĐT về thăm trường

Ng&agrave;y 10/9 vừa qua, trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai &nbsp;rất vinh dự được đ&oacute;n đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Bộ GD&amp;ĐT tới thăm v&agrave; l&agrave;m việc với Ban gi&aacute;m hiệu, c&aacute;c trưởng ph&oacute; đơn vị nh&agrave; trường.

Xem chi tiết
Nhật ký mùa hè xanh ngày 9/8/2012

<p style="text-align: justify;" >Một ng&agrave;y mới đến c&aacute;c chiến sỹ lại tiếp tục nhiệm vụ của m&igrave;nh đ&atilde; được Ban chỉ huy ph&acirc;n c&ocirc;ng. C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn cổng, tường v&agrave; tỉa c&acirc;y cho trường mẫu gi&aacute;o T&acirc;n Mai 2.

Xem chi tiết