Hội thảo “Xu hướng phát triển ngành công nghệ thực phẩm”

Nhằm hướng đến mục đích định hướng cho sinh viên hiểu biết xu hướng phát triển và tầm quan trọng của ngành công nghệ thực phẩm. Ngoài ra, tập huấn cho các em phương pháp học, kỹ năng giao tiếp gắn liền với thực tế đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực thực phẩm

Xem chi tiết
Hôm nay bắt đầu nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ 2014

(Dân trí) - Hôm nay 17/3, các thí sinh thi vào ĐH, CĐ năm 2014 sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) theo tuyển Sở GD-ĐT. Thời gian kết thúc nộp hồ sơ đợt này đến 17/4/2014. Từ 18/4, những thí sinh chưa nộp hồ sơ theo tuyến Sở được nộp trực tiếp tại các trường ĐH.

Xem chi tiết
Hơn 2000 học sinh các trường THPT tới thăm và tìm hiểu về tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2014 tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ngày 15 và 16/3 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai vui mừng tiếp đón hơn hơn 2000 em học sinh của 14 trường THPT  đến thăm quan và tìm hiểu về thông tin tuyển sinh của trường năm 2014. Trong chương trình “Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng hoạt náo” do trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ký biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ngày 13/3 vừa qua trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đến thăm, làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU).

Xem chi tiết
Hội thảo “Meraki Cisco - Công nghệ mạng tiên tiến”

Meraki, được th&agrave;nh<b > </b>lập v&agrave;o th&aacute;ng 4 năm 2006, hiện l&agrave; một trong những nh&agrave; cung cấp c&ocirc;ng nghệ mạng kh&ocirc;ng d&acirc;y h&agrave;ng đầu thế giới. Với c&ocirc;ng nghệ mạng ti&ecirc;n tiến, c&aacute;c giải ph&aacute;p của Meraki Cisco sử dụng <b >điện to&aacute;n đ&aacute;m m&acirc;y</b> để điều khiển hệ thống

Xem chi tiết
Học sinh Quảng Ngãi quan tâm đến ngành học của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Từ thượng tuần th&aacute;ng 3 đến nay trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đến tỉnh miền Trung tổ chức tư vấn tuyển sinh tỉnh Quảng Ng&atilde;i. Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai đ&atilde; giới thiệu ng&agrave;nh nghề đ&agrave;o tạo, cơ hội việc l&agrave;m sau khi tốt nghiệp v&agrave; trực tiếp giải đ&aacute;p thắc mắc cho học sinh. Đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;ch l&agrave;m mới cung cấp nhiều th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch cho học sinh lớp 12 đăng k&yacute; thi tuyển đại học, cao đẳng trong m&ugrave;a tuyển sinh sắp tới.

Xem chi tiết
Hội thảo những thành tựu mới trong bao bì và công nghệ bao gói thực phẩm

Nhằm mục đ&iacute;nh gi&uacute;p giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Khoa Thực phẩm M&ocirc;i&nbsp; trường v&agrave; Điều dưỡng tiếp cận c&aacute;c th&agrave;nh tựu mới của khoa học trong lĩnh vực lương thực thực phẩm v&agrave; tạo điều kiện để giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n giao lưu học hỏi với c&aacute;c gi&aacute;o sư nước ngo&agrave;i để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n lẫn ngoại ngữ

Xem chi tiết
Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Quảng Nam

Đo&agrave;n tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2014 &nbsp;Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai do TS. B&ugrave;i Quang Xu&acirc;n v&agrave; thầy Phan Văn Ho&agrave;ng, thầy Vũ Vi Minh Qu&acirc;n, anh Trần Hưng Lợi đ&atilde; đến c&aacute;c trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, Phan Bội Ch&acirc;u, Trần Văn Dư, Trần Cao V&acirc;n &nbsp;thuộc tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết
Hàng ngàn học sinh các trường THPT tới thăm và tìm hiểu về thông tin tuyển sinh năm 2014 của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Với mục ti&ecirc;u tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn học sinh tỉnh Đồng Nai được tiệp cận với phương ph&aacute;p học tập hiện đại, tr&ecirc;n cơ sở ch&uacute; trọng đ&agrave;o tạo kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c em nắm r&otilde; c&aacute;c th&ocirc;ng tin tuyển sinh năm 2014

Xem chi tiết
Lễ Mitting kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ

H&agrave;ng năm, cứ đến ng&agrave;y 8/3, phụ nữ to&agrave;n thế giới trong đ&oacute; c&oacute; phụ nữ Việt Nam tổ chức kỷ niệm ng&agrave;y quốc tế của giới m&igrave;nh, nhằm &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang v&agrave; t&ocirc;n vinh những phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, qua đ&oacute; khẳng định sự quan t&acirc;m s&acirc;u sắc của tầng lớp x&atilde; hội đối với sự cống hiến qu&yacute; b&aacute;u của người Phụ nữ trong thời đại ng&agrave;y nay.

Xem chi tiết
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tư vấn tuyển sinh năm 2014 tại Bình Định

Đ&uacute;ng 7g30, học sinh đ&atilde; ngồi k&iacute;n hội trường để nghe tư vấn. Ph&aacute;t biểu tại buổi khai mạc, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường ĐH C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai &ndash;&nbsp;TS. B&ugrave;i Quang Xu&acirc;n - cho biết năm 2014 l&agrave; năm ng&agrave;nh gi&aacute;o dục đổi mới to&agrave;n diện. Việc đổi mới sẽ bắt đầu ngay trong tr&igrave;nh tuyển sinh đại học, cao đẳng, dạy nghề trong năm 2014.

Xem chi tiết
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về kiểm tra các điều kiện thực tế của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cho việc mở ngành

Ng&agrave;y 05/03 vừa qua, đo&agrave;n kiểm tra điều kiện mở ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ Đại học &nbsp;của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tỉnh Đồng Nai đ&atilde; đến l&agrave;m việc tại trường Đại học &nbsp;C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai (Theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ng&agrave;y 05/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai. &Ocirc;ng L&ecirc; Minh Ho&agrave;ng &ndash; Gi&aacute;m đốc Sở GDĐT l&agrave;m Trưởng đo&agrave;n c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c ban chức năng của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai. &nbsp;

Xem chi tiết
Tư vấn tuyển sinh tại lớp học

<h2 class="sapo" >Từ trung tuần th&aacute;ng hai đến nay, c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp đến tỉnh ta tổ chức tư vấn tuyển sinh ngay tại lớp học khối 12.</h2>

Xem chi tiết
Đoàn tư vấn tuyển sinh tại Lâm Đồng đã đi được 2/3 chặng đường

Nằm trong chương tr&igrave;nh tư vấn tuyển sinh v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho c&aacute;c em học sinh ở khu vực Miền Trung &ndash; T&acirc;y Nguy&ecirc;n, ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 2 năm 2014 đo&agrave;n tư vấn tuyển sinh tại khu vực Tỉnh L&acirc;m Đồng đ&atilde; xuất ph&aacute;t tại trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai v&agrave; điểm đến l&agrave; huyện Đạ Huoai, địa b&agrave;n nằm ngay s&aacute;t với tỉnh Đồng Nai.

Xem chi tiết
Gần 2000 học sinh các trường THPT tới thăm và tìm hiểu về tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2014 tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ng&agrave;y 01 v&agrave; 02/3 vừa qua, gần 2000 học sinh đến từ c&aacute;c trường THPT Trị An, THPT Vĩnh Cửu, THPT Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, THPT Đo&agrave;n Kết&hellip; đ&atilde; trực tiếp đến tham quan quan v&agrave; t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin tuyển sinh 2014, cơ sở vật chất đ&agrave;o tạo của Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai. Trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng hoạt n&aacute;o&rdquo; do trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai tổ chức.

Xem chi tiết
Học sinh PTTH tỉnh Ninh Thuận chọn ngành & học tập tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai để có việc làm ổn định

TS. B&ugrave;i Quang Xu&acirc;n. P.HT trường ĐH C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai&nbsp;cho rằng, năm 2013 kh&oacute; khăn bao tr&ugrave;m, thất nghiệp, cắt giảm nh&acirc;n sự l&agrave; nỗi &aacute;m ảnh lớn với người lao động, nhất l&agrave; c&aacute;c SV mới tốt nghiệp.

Xem chi tiết
Trao đổi với học sinh THPT Tuy Phong - Bình Thuận về tìm giải pháp cho sinh viên ra trường của Đại học Công nghệ Đồng Nai

Học sinh PTTH Tuy Phong - B&igrave;nh Thuận đặt c&acirc;u hỏi với đo&agrave;n tư vấn tuyển sinh do TS. B&ugrave;i Quang Xu&acirc;n c&ugrave;ng với thầy Phan Văn Ho&agrave;ng, Thầy Vũ Vi Minh Qu&acirc;n, anh Trần Hưng Lợi c&oacute; mặt trong chương tr&igrave;nh tư vấn tuyển sinh trường Đại học Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai về &ldquo;T&igrave;m giải ph&aacute;p cho sinh vi&ecirc;n DNTU tốt nghiệp ra trường v&agrave; sự chọn ng&agrave;nh dễ t&igrave;m việc&rdquo;.

Xem chi tiết
Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Đồng Nai: Lựa chọn ngành học theo sở thích hay ý của gia đình?

TS. B&ugrave;i Quang Xu&acirc;n c&ugrave;ng với thầy Phan Văn Ho&agrave;ng, Thầy Vũ Vi Minh Qu&acirc;n, anh Trần Hưng Lợi c&oacute; mặt trong chương tr&igrave;nh tư vấn tuyển sinh trường&nbsp; Đại học C&ocirc;ng nghệ Đồng Nai tổ chức tại c&aacute;c trường THPT Đức Linh, trường PTTH Quang Trung, trường PTTH H&ugrave;ng Vương thuộc huyện Đức Linh, trường PTTH T&aacute;nh Linh, trường PTTH&nbsp; Nguyễn Văn Trỗi thuộc huyện T&aacute;nh Linh, trường PTTH&nbsp; L&yacute; Thường Kiệt, trường PTTH&nbsp; Nguyễn Huệ huyện LAGI Tỉnh B&igrave;nh Thuận nhiều học sinh cho biết muốn chọn ng&agrave;nh dễ t&igrave;m việc.

Xem chi tiết