3 công khai

Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Biểu 21:  Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Biểu: 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2017-2018

Biểu tổng hợp: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2017-2018

DNTU, 09/10/2017 15:14:11
Chia sẻ