Đoàn thanh niên

Cơ cấu tổ chức nhân sự Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022

Cơ cấu tổ chức nhân sự Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

 

Đc: Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Đoàn trường – Chủ nhiệm UBKT, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Vy Thị Minh Tâm - Phó Bí thư Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Lê Phan Quang Huy - UV.BTV Đoàn trường - Bí thư Đoàn khoa KHƯD-SK, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Phạm Thị Lĩnh - UV.BTV Đoàn trường - Bí thư Đoàn khoa KT-QT, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Trương Trọng Nhân - UV.BTV Đoàn trường - Bí thư Đoàn khoa Ngoại Ngữ, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Trương Tấn Trung - UV.BTV Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Nguyễn Hữu Bảo - UV.BCH Đoàn trường - Bí thư Đoàn khoa Công nghệ, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Nguyễn Thị Thúy Huyền - UV.BCH Đoàn trường - Bí thư lớp 17DTC1, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Nguyễn Hoàng Nhi - UV.BCH Đoàn trường - Lớp 17DLH1, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Lê Văn Khỏe - UV.BCH Đoàn trường - Lớp 17DOT4, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Danh Thành Thắng - UV.BCH Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Lê Thị Huyền - UV.BCH Đoàn trường - Lớp 19DĐD1, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Vũ Hoài Tố Phương - UV.BCH Đoàn trường - Lớp 18DQT5, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Nguyễn Thị Thùy Trang - UV.BCH Đoàn trường - Lớp 19DTA2, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Hứa Thị Ngọc Ánh - UV.BCH Đoàn trường - Lớp 18DQT4, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Huỳnh Lê yến Nhi - UV.BCH Đoàn trường - UV.BCH Đoàn Khoa KT-QT, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Trần Thị Thùy Trang - UV.BCH Đoàn trường - Phó Bí thư Đoàn Khoa Ngoại Ngữ, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Hoàng Thụy Thùy Vân - UV.BCH Đoàn trường - UV.BCH Đoàn Khoa Ngoại Ngữ, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Nguyễn Ninh Trường - UV.BCH Đoàn trường - Lớp 19DXD1, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đc: Nguyễn Ngọc Thùy Trang - UV.BCH Đoàn trường - Lớp 19DXN1, nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

DNTU, 02/04/2020 09:03:48

Xem thêm

Đoàn thanh niên

>>xem thêm ...
Xem tất cả

Kết nối