Giới thiệu

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm

Bà Võ Thị Thanh Hoa

Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Ngọc Sơn

Hiệu trưởng

Bà Phan Võ Quỳnh Như

Uỷ viên

Bà Phan Võ Hoài An

Uỷ viên

DNTU, 01/07/2015 09:24:34