Giới thiệu

Ban Giám hiệu

 

TS. Phan Ngọc Sơn 

 Hiệu trưởng

Dr. Phan Ngọc Sơn
President

 TS. Đoàn Mạnh Quỳnh 

Phó Hiệu Trưởng

Dr. Đoàn Mạnh Quỳnh
Vice
President

TS. Trần Đức Thuận 

Phó Hiệu Trưởng

Dr. Trần Đức Thuận
Vice
President

 

         

DNTU, 12/05/2017 15:25:23