Giới thiệu

Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai bao gồm:

TS. Phan Ngọc Sơn 

 Hiệu trưởng

TS. Trần Đức Thuận  

Phó Hiệu Trưởng

 TS. Đoàn Mạnh Quỳnh

Phó Hiệu Trưởng

 

         

DNTU, 12/05/2017 15:25:23