Tin tức

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Thực hiện theo Công văn 3943/BGDĐT-GDDH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai báo cáo như sau:

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

DNTU, 29/12/2020 11:09:10