Hoạt động cộng đồng DNTU

Giải bóng đá sinh viên 7 người dntu 2017

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN 7 NGƯỜI DNTU 2017

1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy Nhà trường.

2. Đơn vị đăng ký: Đại diện các lớp, ngành, các khóa thi đấu với nhau (Danh sách đã ấn định sau khi bắt đầu giải đấu).

3. Thời gian thi đấu: Diễn ra từ ngày 18/12/2017 đến 20/01/2018.

4. Địa điểm: Sân bóng đá Trung tâm thể dục thể thao DNTU.

5. Lịch thi đấu:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
 
 
Biên Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2017
             
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN 7 NGƯỜI NĂM 2017-2018
             
TT THỜI GIAN BẢNG ĐỘI TỶ SỐ ĐỘI
1 15h00', ngày 18/12/2017 A 17DOT2     14DOT2+3
2 16h00', ngày 18/12/2017 17DOT4     16DCT1
3 15h00', ngày 19/12/2017 C 14DMT1     17DCT2
4 16h00', ngày 19/12/2017 D 15DTH1     15DĐI1
5 15h00', ngày 20/12/2017 A 17DOT1     17DĐI1
6 16h00', ngày 20/12/2017 16DĐT2     15DXD2
7 15h00', ngày 21/12/2017 C 14DTP1     17DXN1
8 16h00', ngày 21/12/2017 D 15DCT2     16DTH1+2
9 15h00', ngày 22/12/2017 A 17DOT2     17DĐI1
10 16h00', ngày 22/12/2017 17DOT4     15DXD2
11 15h00', ngày 23/12/2017 C 14DMT1     17DXN1
12 16h00', ngày 23/12/2017 D 15DTH1     16DTH1+2
13 15h00', ngày 25/12/2017 A 17DOT1     17DQT2
14 16h00', ngày 25/12/2017 16DĐT2     14DOT1
15 15h00', ngày 26/12/2017 C 14DTP1     15DCT1
16 16h00', ngày 26/12/2017 D 15DCT2     14DXD1
17 15h00', ngày 27/12/2017 A 17DĐI1     17DQT2
18 16h00', ngày 27/12/2017 15DXD2     14DOT1
19 15h00', ngày 28/12/2017 C 17DXN1     15DCT1
20 16h00', ngày 28/12/2017 D 16DTH1+2     14DXD1
21 15h00', ngày 29/12/2017 A 14DOT2+3     17DOT1
22 16h00', ngày 29/12/2017 16DCT1     16DĐT2
23 15h00', ngày 30/12/2017 C 17DCT2     14DTP1
24 16h00', ngày 30/12/2017 D 15DĐI1     15DCT2
25 15h00', ngày 01/01/2018 A 17DOT2     17DQT2
26 16h00', ngày 01/01/2018 17DOT4     14DOT1
27 15h00', ngày 02/01/2018 C 14DMT1     15DCT1
28 16h00', ngày 02/01/2018 D 15DTH1     14DXD1
29 15h00', ngày 03/01/2018 A 14DOT2+3     17DĐI1
30 16h00', ngày 03/01/2018 16DCT1     15DXD2
31 15h00', ngày 04/01/2018 C 17DCT2     17DXN1
32 16h00', ngày 04/01/2018 D 15DĐI1     16DTH1+2
33 15h00', ngày 05/01/2018 A 17DOT2     17DOT1
34 16h00', ngày 05/01/2018 17DOT4     16DĐT2
35 15h00', ngày 06/01/2018 C 14DMT1     14DTP1
36 16h00', ngày 06/01/2018 D 15DTH1     15DCT2
37 15h00', ngày 08/01/2018 A 17DQT2     14DOT2+3
38 16h00', ngày 08/01/2018 14DOT1     16DCT1
39 15h00', ngày 09/01/2018 C 15DCT1     17DCT2
40 16h00', ngày 09/01/2018 D 14DXD1     15DĐI1
41 15h00', ngày 11/01/2018 TK1 Nhất D     Nhì A
42 16h00', ngày 11/01/2018 TK2 Nhất B     Nhì C
43 15h00', ngày 12/01/2018 TK3 Nhất C     Nhì D
44 16h00', ngày 12/01/2018 TK4 Nhất A     Nhì B
45 15h00', ngày 15/01/2018 BK1 Thắng TK1     Thắng TK2
46 16h00', ngày 15/01/2018 BK2 Thắng TK3     Thắng TK4
47 15h00', ngày 17/01/2018 Tranh 3-4 Thua BK1     Thua BK2
48 16h00', ngày 17/01/2018 Tranh Nhất - Nhì Thắng BK1     Thắng BK2
             
    TM. BAN TỔ CHỨC
DNTU, 15/12/2017 10:11:16