Hoạt động cộng đồng DNTU

Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật năm 2021

📢📢📢Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật năm 2021 (đợt 1: từ ngày 12/04/2021 đến 09/05/2021)
👉Sinh viên tham gia cuộc thi theo Link: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn
B1: Nhấn Tài khoản
B2: Đăng ký tài khoản ( đăng nhập họ, tên, số điện thoại, mật khẩu)
B3: Đăng nhập (nhập số điện thoại, mật khẩu) cập nhập thêm thông tin, giới tính, huyện, chọn HS-SV, Đại học – Cao đẳng, - Trường ĐHCNĐN
B4: Nhấn “Đợt 01: 12/04/2021 đến 09/05/2021” “BẮT ĐẦU LÀM BÀI)
(Lưu ý: Sẽ có 10 câu hỏi, thời gian mỗi câu trả lời là 1 phút, thang điểm 10)
DNTU, 16/04/2021 09:51:34