Thông báo

Thông báo danh sách ca thi, phòng thi Tin B ngày 29-04-2016

1. Danh sách thi tin B ngày 29/04/2016 ca thi 1:  download

Lưu ý:  Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 16h30, mang theo CMND, thẻ sinh viên.

 

2. Danh sách thi tin B ngày 29/04/2016 ca thi 2: download

Lưu ý:  Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 18h00, mang theo CMND, thẻ sinh viên.

 

3. Danh sách sinh viên bị cấm thi thi B ngày 29/04/2016: download

 

DNTU, 22/04/2016 06:51:51